+386 (0)5 330 20 20 info@sz-ng.si

Nahajate se tukaj

Šolska športna tekmovanja

Namen in cilj

Športno tekmovanje v šoli je koristno, zmaga in poraz pa sta osmišljena, če so učenke, učenci, dijakinje in dijaki (v nadaljevanju učenci) telesno, socialno in pedagoško pripravljeni na tekmovanje. Tekmovanje, katerega glavni namen je le dosežek, za mlade izgublja pravi smisel. Spodbujanje sodelovanja in medsebojnega druženja ter spoštovanje fair playa je mogoče doseči le, če so učenci za tekmovanje dobro pripravljeni, na tekmovanju pa strokovno vodeni. Željo po dosežku je treba podrediti splošnim vedenjskim pravilom. Učenec in učitelj morata v svojem okolju odgovorno sprejeti določeno vlogo ter svoje sposobnosti in želje prilagoditi ter uskladiti s skupino, zato organiziramo tako tekmovanja posameznikov kot skupin.

 
Šport v šoli je dobra priložnost za druženje ter povezovanje šole, učencev, staršev in klubov ter društev iz okolice. Šolska športna tekmovanja in prireditve so tako vez med šolskim in društvenim športom ter povezava med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi programi, ki jih izpeljujejo nacionalne panožne zveze.
 
Spodbujati velja vzgojne možnosti šolskih športnih tekmovanj, ki se kažejo v učinkovitejšem otrokovem samonadzoru, samospoštovanju, spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (pošteno obnašanje, borbenost, spoštovanje vloženega truda) in v ustreznejšem etičnem in estetskem presojanju dogajanja.
 

Organizacijska izhodišča

 

 • V šolska športna tekmovanja želimo vključiti več mladih, ki niso vključeni v klubska tekmovanja.
 • Organizacija tekmovanj naj poteka stopenjsko: šole naj organizirajo razredna in šolska tekmovanja ter se nato vključijo v občinsko, področno in državno tekmovanje.
 • V organizacijo in izpeljavo tekmovanj želimo pritegniti dijake, pedagoške delavce, starše, predstavnike društev in lokalnih skupnosti.
 • Nosilec vsakega tekmovanja naj bo šola s svojimi učenci, športnimi pedagogi in ravnateljem ob pomoči odgovornih za šport na lokalni ravni in predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez.
 • Vsaka šola naj izpelje praviloma vsaj eno občinsko tekmovanje.
 • Vsako področje oziroma šola s področja naj izpelje vsaj eno tekmovanje na državni ravni.
 

Naloge športnih pedagogov in ravnteljev

 

 • Priprava široke ponudbe športnih tekmovanj na osnovni stopnji kot nadgradnja rednega pouka in dodatnih športnih programov, ki jih šola ponuja svojim učencem.
 • Priprava letnih delovnih načrtov za interesne športne programe, šolska športna tekmovanja ter usklajevanje z ustrezno lokalno službo, ki skrbi za šolski šport.
 • Organizacija interesnih dejavnosti in izpeljava medrazrednih in šolskih tekmovanj.
 • Priprava učencev na tekmovanje, tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev, in vodenje učencev na tekmovanjih.
 • Priprava navijačev, ki jih mora spremljati učitelj šole, iz katere navijači prihajajo.
 • Upoštevanje skupnih pravil pri prijavi in vodenju ekip in posameznikov.
 • Spoštovanje pravil športnega obnašanja.
 • Povezovanje z mladimi dopisniki – učenci, ki bodo poročali o športnih dogajanjih na šoli v lokalnih medijih, v reviji Šport mladih in drugih revijah.
 

Naloge lokalnih služb, ki skrbijo za šport

 

 • Usklajevanje sistema tekmovanj med šolami na lokalni in področni ravni ter Zavodom za šport RS Planica.
 • Zagotovljanje sredstev za izpeljavo šolskih in občinskih tekmovanj ter sofinanciranje stroškov za ekipe in posameznike, ki se uvrstijo v nadaljnje tekmovanje.
 • Zagotavljanje, da tekmovanja potekajo skladno z razpisom in s skupnimi pravili, objavljenimi v Informatorju I in spletnem portalu športa mladih.
 • Usklajevanje med šolskimi in klubskimi tekmovanji v lokalnem okolju.

 

Organizacijska zasnova šolskih športnih tekmovanj

 

Temeljno tekmovanje je tekmovanje med oddelki istega razreda oziroma letnika. Na tej stopnji sta pomembni množičnost in različnost športnih vsebin. Sistem tekmovanja omogoča veliko tekem (vsak z vsakim) in daje možnost, da iz enega oddelka nastopi neomejeno število ekip in posameznikov (ekipe razdelimo po kakovosti v ustrezne lige). Tekmovanje organiziramo za učence prvega, drugega in tretjega triletja osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom ter srednje šole. Pravila ter sistem tekmovanja prilagodimo znanju in sposobnosti učencev oziroma dijakov ter materialnim možnostim šole.

Medrazredna šolska tekmovanja oziroma tekmovanja med letniki potekajo v okviru šole. Tudi na tej stopnji tekmovanja sta pomembni množičnost in široka ponudba različnih športnih zvrsti. Predlagamo ligaška tekmovanja, ki naj potekajo dalj časa.
 
Medšolska, občinska in medobčinska tekmovanja so organizirana za ekipe in posameznike – reprezentance šol. Na tej stopnji naj bi se praviloma končala tudi vsa tekmovanja za prvo triletje. Potekajo naj po ligaškem ali turnirskem sistemu celo šolsko leto.
 
Področnega tekmovanja se udeležijo najboljše ekipe z občinskih tekmovanj. Vse uvrščene ekipe naj na tekmovanju spremljajo tudi navijači pod vodstvom učitelja, zaposlenega na šoli, iz katere navijači prihajajo. Na tej stopnji se praviloma končajo tekmovanja za učence drugega triletja. Predlagamo večkrožni turnirski sistem tekmovanja.
 
Število udeleženih ekip in posameznikov, ki se uvrščajo na občinska, medobčinska in področna tekmovanja, opredeli lokalna služba, zadolžena za šolska športna tekmovanja. Za državno raven tekmovanja število ekip in posameznikov, ki se uvrščajo v nadaljnje tekmovanje, opredeljuje razpis.
 
Četrtfinalno in polfinalno tekmovanje se izpelje za zmagovalne ekipe predhodnega tekmovanja. Predlagamo, da ekipe igrajo po sistemu vsak z vsakim. Uvrščene ekipe naj na tekmovanju spremljajo tudi navijači pod vodstvom učitelja, zaposlenega na šoli, iz katere so navijači.
 
Finale državnega tekmovanja naj bo organizirano kot eno- ali dvodnevna prireditev s spremljajočimi dejavnostmi. Vse uvrščene ekipe naj na tekmovanju spremljajo tudi navijači pod vodstvom učitelja, zaposlenega na šoli, iz katere navijači prihajajo.
 

Vodenje tekmovanja

 
Medoddelčna in šolska tekmovanja naj vodijo učenci in dijaki sami ob mentorstvu športnega pedagoga. Na razredni stopnji naj vodi športna tekmovanja učitelj razrednega pouka ob pomoči športnega pedagoga.
 
Medšolska, občinska in medobčinska tekmovanja vodijo pedagogi, predstavniki nacionalnih panožnih zvez ali ustrezna lokalna služba, ki skrbi za šolski šport na lokalni ravni, v sodelovanju s športnimi pedagogi, z ravnatelji šol in društvi v okolici. Izvajalca tekmovanja izberemo na podlagi že ustaljenega vrstnega reda ali z razpisom.
 
Področna tekmovanja praviloma razpisujejo področni centri, ki z razpisom določijo izvajalca.
 
Četrtfinale, polfinale in finalno tekmovanje vodi koordinator programa na državni ravni, ki z razpisom tudi določi šolo izvajalko. Izvajalka tekmovanja mora biti ena izmed šol udeleženk, ki k sodelovanju povabi nacionalno panožno zvezo in lokalno službo, zadolženo za šport. Vsa tekmovanja morajo biti izpeljana skladno s skupnimi pravili in merili, objavljenimi v Informatorju I.
 

Nagrade in priznanja

 
Na medoddelčnih in šolskih tekmovanjih priskrbi priznanja in nagrade šola.
Na občinskih tekmovanjih priskrbi pokale, priznanja in nagrade lokalna skupnost.
 
Na področnih tekmovanjih priskrbi pokale, priznanja in nagrade področni center, ki stroške tekmovanja razdeli med šole udeleženke. Na področnih tekmovanjih v igrah z žogo sodniške stroške pokrije Zavod za šport RS Planica.
 
Na državni ravni pokale, priznanja in nagrade prispeva Zavod za šport RS Planica, ki tudi sofinancira stroške tekmovanja državne ravni, skladno z merili in letnim delovnim načrtom.